Firme so imena ali nazivi gospodarskih družb (v laičnem jeziku podjetij), s katerimi družbe poslujejo. Pravila o določanju firm z jezikovnega vidika dokaj omejeno opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). ZGD-1 tako v 12.–18. členu predpisuje več vodil, na primer, da mora biti v firmi oznaka, ki nakazuje dejavnost družbe in ne sme biti zavajajoča

Uradni jezik v Republiki Sloveniji je na območju cele države slovenščina, na območjih občin z italijansko in madžarsko narodno skupnostjo pa tudi italijanščina oz. madžarščina. Kot uradni jezik se po Ustavi RS (11. člen, dalje tudi 61.–64. člen) šteje torej le slovenščina, izmed jezikov narodnih skupnosti pa imata poseben status, vključno z rabo nacionalnih jezikov,

Pravni vidiki javnih prireditev so določeni z Zakonom o javni rabi slovenščine (ZJRS) in Zakonom o javnih zbiranjih (ZJZ). Javne prireditve so načeloma izvajane v slovenskem jeziku oz. na območjih občin, kjer živita ustavni narodni skupnosti, tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku; v teh jezikih se izrekajo morebitni potrebni ukrepi (npr. za upoštevanje reda), kot

Seveda, tečaje slovenščine za odrasle izvajajo številne izobraževalne ustanove, nekateri so za udeleženke in udeležence plačljivi, nekateri pa so brezplačni. Eden od brezplačnih programov je Začetna integracija priseljencev (ZIP), ki ga s sofinanciranjem Sklada za azil, migracije in vključevanje ter pod okriljem Ministrstva za notranje zadeve izvajajo ustanove, pristojne za izobraževanje odraslih (gl. npr. Združenje

Referenčni korpus vsebuje veliko količino besedil, predvsem iz časopisov in revij oz. novičarskih portalov, strokovnih in leposlovnih del in podobno. Korpusno gradivo s strojnimi postopki najprej ustrezno uredimo, nato jezikoslovno analiziramo, da ugotovimo, kaj je v sodobnem jeziku tipično, katere so njegove značilnosti oz. preprosto rečeno, kako se sodobna slovenščina v rabi obnaša. Ko pripravljamo

Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) omogoča in zagotavlja učenje slovenskega jezika prosilcem za mednarodno zaščito in osebam s priznano mednarodno zaščito. Vsak prosilec za mednarodno zaščito se lahko udeleži programa opismenjevanja in učne pomoči. V okviru tega programa se lahko prosilci v azilnem domu opismenijo v latinici ali utrdijo svoje poznavanje latinskega

Otroci in mladostniki priseljenci se vključujejo v sistem vzgoje in izobraževanja skupaj z otroki, katerih prvi jezik je slovenščina. Po Zakonu o osnovni šoli (8. člen) se za učenke in učence priseljence organizira pouk slovenskega jezika in kulture. V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole so v 43.c členu  opredeljeni tudi

V slovenski študijski program se lahko vpišejo tudi tujci. Za zamejce velja, da se vpišejo bodisi kot slovenski državljani bodisi kot tujci, ni pa moč uveljavljati vpisa kot tujec, če ima kandidat državljanstvo RS oz. EU, kljub registriranemu prebivališču v tujini. Vpis zamejcev na slovenske visokošolske zavode se politično spodbuja kot oblika integracije z matičnim

Zanima me, kaj velja v zdravstvenem sistemu glede na Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-G) iz leta 2018, kjer 12.č člen določa: »Ne glede na 11. člen tega zakona in 19. člen zakona, ki ureja pacientove pravice, vabljenemu zdravniku ni potrebno znanje slovenskega jezika. Izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki je vabljenemu zdravniku dal povabilo,

NA VRH