Kratica FIDA je sestavljena iz prvih črk ustanov, ki so sodelovale pri gradnji korpusa: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut Jožef Stefan, DZS (založba) in Amebis, d. o. o., Kamnik. Korpus FIDA je namreč nastal pri pripravi Velikega angleško-slovenskega slovarja OXFORD®-DZS in je bil prvotno dostopen samo za sodelujoče leksikografe in raziskovalce. Naslednja različica korpusa,

V Sloveniji je od skupno 212 občin dvojezičnih devet: poleg slovenščine je uradni jezik italijanščina v občinah Ankaran, Izola, Koper in Piran, madžarščina pa v občinah Dobrovnik, Hodoš, Lendava, Moravske Toplice in Šalovci (več o tem v zavihku Status). V teh občinah bi moralo javno sporazumevanje potekati dvojezično oz. ga lahko pripadniki narodnih skupnosti s

V demokratičnem javnem prostoru (kar naša država je) ne more nihče z enega mesta predpisovati obvezne jezikovne rabe za vse medije. Oblika naslavljanja namreč ni ožje slovnično vprašanje (pri katerem lahko presodimo, ali je nekaj v skladu s knjižnojezikovnimi pravili ali ne); slovnično sta pravilni obe obliki, tako tikanje kot vikanje. Izbira med njima je

Zakon o medijih v 51. členu določa: (1) Oglasi se obvezno razširjajo v slovenščini oziroma v slovenskem prevodu, razen če se razširjajo v tujem jeziku v skladu s tem zakonom. (2) Mediji italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti lahko objavljajo oglase v jeziku narodne skupnosti. Rabe tujk zakon ne določa ali omejuje. Glede terminov, »ki so

Ker je različnih tipov slovarjev zelo veliko (poznamo namreč splošne razlagalne slovarje, pravopisne slovarje, slovarje neologizmov, frazeološke slovarje, vezljivostne slovarje, narečne slovarje, zgodovinske slovarje, etimološke slovarje, kolokacijske slovarje, slovarje sinonimov, dvo- ali večjezične slovarje, terminološke slovarje, šolske slovarje, besednodružinske slovarje in še bi lahko naštevali), na vprašanje, kako in kdaj pridejo nove besede v slovar,

Prvo slovensko slovnico Arcticae horulae succisivae de Latinocarniolana literatura (Proste zimske urice o latinskokranjski slovnici) je leta 1584 napisal Adam Bohorič. Odgovor na vprašanje, kateri je prvi slovenski slovar, je kompleksnejši. Prvi pravi slovar, ki vsebuje (tudi) slovenščino, je Dictionarium quatuor linguarum (Slovar štirih jezikov) Hieronima Megiserja iz leta 1592. Prvi slovar s slovenščino kot

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v krajih, kjer ni mogoče organizirati klasičnega pouka, organizira pouk slovenščine na daljavo. Učiteljice in učitelji poučujejo preko Skypa, gradiva pripravljajo sami v skladu z učnim načrtom, pomagajo pa si tudi z obstoječimi učbeniki za osnovne in srednje šole. Na spletni strani i-učbeniki so dosegljivi interaktivni učbeniki, ki so

Pri oblikovanju jezikovnih pravil je nujno upoštevati sodobno, realno jezikovno rabo v različnih jezikovnih situacijah. Besedilni korpusi vsebujejo podatke, na katere se pri tej nalogi opremo. Korpuse lahko uporabljamo za preučevanje jezikovnih variant, trendov jezikovnega razvoja, iz njih lahko sklepamo o jezikovni intuiciji jezikovnih uporabnikov in uporabnic. Ugotavljamo lahko, kateri jezikovni pojavi so splošni in

Po programih pomoči pri vključevanju tujcev (Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije) se je v Sloveniji leta 2016 slovenščino učilo več kot 1000 tujih govork in govorcev; gre za tečaje v programu Začetna integracija priseljencev, ki so za udeležence brezplačni. Poleg tega številne plačljive tečaje

NA VRH