O Slovenskem raziskovalnem inštitutu

Slovenci v tujini – Saša Mavko Andersen

Pripadniki slovenske jezikovne skupnosti ne živijo le v Republiki Sloveniji, ampak tudi na obmejnih področjih v sosednjih državah in drugod po svetu. Natančnega podatka o njihovi številčnosti nimamo, ocenjuje pa se, da jih je skupaj približno 500.000.

SLOVENCI V ZAMEJSTVU

Slovenci, ki živijo na obmejnih območjih v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in na več območjih Hrvaške, predstavljajo avtohtono slovensko narodno skupnost. Ocenjujemo, da jih na teh območjih živi približno 100.000-130.000, največ v Italiji in najmanj na Madžarskem, njihov položaj in status pa se od države do države in od območja do območja razlikujeta.
Podrobnejše informacije o Slovencih v zamejstvu ter njihovih društvih in organizacijah so na voljo na spletnih straneh Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Vir: Slovenščina 1: i-učbenik za slovenščino v 1. letniku gimnazij, Zavod RS za šolstvo, 2015

SLOVENCI PO SVETU

Pripadniki slovenske jezikovne skupnosti živijo tudi drugod v Evropi in po svetu, dinamika izseljevanja in začasnega zdomstva pa je bila v različnih obdobjih različna, pogojena predvsem z družbenimi, političnimi in gospodarskimi razmerami.
Podrobnejše informacije o Slovencih po svetu ter njihovih društvih in organizacijah so na voljo na spletnih straneh Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Vir: Založba Modrijan, 2010

ZAKONODAJA

Republika Slovenija je po Ustavi RS (5. člen) dolžna skrbeti za Slovence po svetu, s sprejetjem Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja leta 2006 pa se je tudi zakonsko obvezala k skrbi za ohranjanje in razvoj slovenskega jezika in kulture med Slovenci po svetu (9. člen) ter zagotavljanju pogojev za ohranjanje in učenje slovenskega jezika (32. in 33. člen). Poglavitna politična nosilca sodelovanja med RS in Slovenci po svetu sta Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu.
Na spletnih straneh Urada je mogoče dobiti vrsto informacij o delovanju Urada, o Slovencih po svetu ter njihovih društvih in organizacijah, pa tudi o ostali zakonodaji, ki ureja to področje.

JEZIKOVNA POLITIKA

Slovenska jezikovna politika:

  • se zavzema za krepitev in dosledno uresničevanje jezikovnih pravic slovenske jezikovne skupnosti v sosednjih državah,
  • spodbuja učenje in rabo slovenskega jezika na vseh ravneh,
  • skrbi za jezikovno izobraževanje Slovencev po svetu in
  • spodbuja aplikativne raziskave različic slovenščine zunaj Republike Slovenije.
    Podrobnejše informacije o ukrepih na področju jezikovnega izobraževanja so v razdelku Zamejci, zdomci in izseljenci.

Sort By: Direction:
NA VRH