O jezikovnih potrebah gluhih

Za posebne jezikovne skupnosti lahko štejemo tudi govorce s posebnimi potrebami oziroma tiste govorce, ki imajo zaradi različnih oviranosti specifične sporazumevalne potrebe.

Zakoni, v katerih so tudi določila glede jezika oz. komunikacije govorcev s posebnimi potrebami, so Zakon o izenačevanju možnosti invalidovZakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in zakoni s področja izobraževanja (gl. razdelek Govorci s posebnimi potrebami). Republika Slovenija se je zakonsko, pa tudi s sprejetjem nekaterih drugih dokumentov (npr. Konvencija o pravicah invalidov, Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov, Resolucija o znakovnih jezikih za gluhe; več o veljavni zakonodaji s tega področja na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), zavezala k dajanju enakih možnosti vsem, vendar razmere kažejo, da njihovo uresničevanje pogosto ostaja v domeni nevladnih organizacij in zainteresiranih prostovoljcev.

Zato je prioritetni cilj jezikovne politike v zvezi z govorci s posebnimi potrebami, pa naj gre za gluhe/naglušne, slepe/slabovidne, gluho-slepe, osebe z motnjami v duševnem razvoju ali osebe s specifičnimi motnjami (na primer disleksija, slabše bralne in učne sposobnosti, govorno-jezikovne motnje ipd.), omogočiti, da polno razvijejo svojo sporazumevalno zmožnost, ki bo omogočila alternativne poti sporazumevanja.

Osebe s posebnimi potrebami morajo svoje sporazumevalne potrebe namreč uresničevati po drugih poteh (gluhi znakovno, slepi z brajico ipd); možnost takšnega alternativnega izražanja je zato nujna za preprečitev njihove izolacije, hkrati pa jim omogoča bolj enakopravno uresničevanje temeljnih pravic in dejavnejše vključevanje v družbo.

Jezikovna politika zato:

 • skrbi za zagotavljanje temeljnih jezikovnih virov in tehnologij ter didaktičnih gradiv za govorce s posebnimi potrebami,
 • si prizadeva, da bi alternativnim potem sporazumevanja priznali enakovreden položaj, kot ga ima slovenščina,
 • ozavešča javnost o specifiki sporazumevalnih potreb omenjenih govorcev in o sprejemljivosti drugih (in drugačnih) poti komuniciranja,
 • omogoča alternativne poti sporazumevanja v javnem življenju (kar med drugim vključuje tiskanje besedil v brajici in drugih prilagojenih oblikah, oblikovanje obrazcev, listin itd., ki se izdajajo na upravnih enotah, ob volitvah ipd., opremljanje javnih prostorov z zvočnimi informacijami),
 • pri drugih govorcih skrbi za popularizacijo pridobivanja zmožnosti za alternativne poti sporazumevanja,
 • pri govorcih s posebnimi potrebami skrbi za izpopolnjevanje jezikovne zmožnosti v slovenščini,
 • skrbi za razvoj sporazumevalne zmožnosti v slovenskem znakovnem jeziku,
 • si prizadeva za vključevanje oseb s posebnimi potrebami v družbo,
 • spodbuja aplikativne raziskave o govorcih s posebnimi potrebami, njihovi jezikovni zmožnosti, sporazumevalnih potrebah in stališčih.
Sort By: Direction:
 • Center IRIS

  Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne je ustanova državnega pomena, katere ustanovitelj je Vlada RS. Njene naloge so izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za slepe in slabovidne, obravnava slepih in slabovidnih, svetovanje, usposabljanje ter podpora.
 • Dostopno.si

  Informacijski portal z vsebinami RTV Slovenija, prilagojenimi za osebe z različnimi oviranostmi.
 • Društvo Bravo

  Društvo nudi oporo in informacije staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem otrok in mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami.
 • Knjižnica slepih in slabovidnih

  Portal projekta KSS prinaša informacije o knjižnih gradivih in dogodkih, namenjenih slepim in slabovidnim, objavlja pa tudi različne strokovne članke s tega področja.
 • Konvencija o pravicah invalidov

  Namen konvencije je invalidom zagotavljati enakopravno uživanje vseh človekovih pravic in spodbujati spoštovanje njihovega prirojenega dostojanstva.
 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

  MDDSZ je med drugim pristojno za položaj invalidov, otrok in mladine, družbeno pomoč ogroženim skupinam prebivalstva in usposabljanje otrok z motnjami v razvoju.
 • Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije

  Svet prostovoljno povezuje reprezentativne in druge invalidske organizacije, ki zastopajo interese invalidov v RS.
 • Slovenska brajica

  Spletno mesto je namenjeno objavi pomembnih dokumentov o brajici.
 • Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov

  Stran Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, ki predstavlja Standardna pravila Združenih narodov za enake možnosti invalidov.
 • TIPK TV

  Spletna televizija, ki ponuja vsebine javnega značaja s pomočjo znakovnega jezika, glasovnega govora in podporo podnapisov.
 • Zakon o izenačevanju možnosti invalidov

  Namen zakona je preprečevanje in odpravljanje diskriminacije, ki temelji na invalidnosti.
 • Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika

  Zakon določa pravico gluhih oseb do rabe slovenskega znakovnega jezika in pravico do informiranja v prilagojenih tehnikah.
 • Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

  Zakon ureja načela in mehanizme vzgoje in izobraževanja otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami.
 • Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik

  Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik je nevladna neprofitna organizacija, ki mu je država zaupala izvajanje javnih pooblastil z namenom zagotavljanja pravice do tolmačenja gluhim osebam.
 • Združenje gluhih Slovenije 14 11

  ZGS 14 11  je prostovoljno, strokovno, neprofitno, nepolitično in neodvisno združenje, ki poudarja načelo ‘Nič o gluhih in naglušnih brez gluhih in naglušnih’.
 • Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN

  Prostovoljna invalidska organizacija, ki zagovarja in zadovoljuje posebne potrebe oseb z gluhoslepoto in drugih oseb s senzorno invalidnostjo ter zastopa njihove interese.
 • Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

  Nevladna, strokovna invalidska organizacija, ki si prizadeva za enakopraven družbeni položaj in pravice oseb z okvaro sluha.
 • Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

  Krovna organizacija društev slepih in slabovidnih RS z namenom zadovoljevanja potreb članov po socialnih in drugih programih oz. storitvah, prirejenih za slepe in slabovidne.
NA VRH