Formalnopravne okvire jezikovne politike EU vzpostavljata Pogodba o Evropski uniji in Pogodba o delovanju Evropske unije.

Jezikovno ureditev določata dva člena:

55. ČLEN POGODBE O EVROPSKI UNIJI:
  1. Ta pogodba, sestavljena v enem izvirniku v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, irskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, švedskem in španskem jeziku, pri čemer so besedila v vseh teh jezikih enako verodostojna, se deponira v arhivu vlade Italijanske republike, ki bo poslala overjeno kopijo vladam drugih držav podpisnic.
  2. Ta pogodba se lahko prevede v druge jezike, ki jih določijo države članice, če ti v skladu z njihovim ustavnim redom uživajo status uradnega jezika na njihovem celotnem ozemlju ali delu tega ozemlja. Zadevne države članice zagotovijo overjeno kopijo takih prevodov in jo deponirajo v arhivu Sveta.
21. ČLEN POGODBE O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE:
  1. Vsak državljan Unije ima pravico prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic ob upoštevanju omejitev in pogojev, določenih s Pogodbama in ukrepi, ki so bili sprejeti za njuno uveljavitev.
  1. Če bi se izkazalo, da je zaradi doseganja tega cilja potrebno ukrepanje Unije, Pogodbi pa ne predvidevata potrebnih pooblastil, lahko Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta določbe za olajšanje uresničevanja pravic iz odstavka 1.
  1. Za namene, enake tistim iz odstavka 1, in če v Pogodbah niso predvidena potrebna pooblastila, lahko Svet po posebnem zakonodajnem postopku sprejme ukrepe v zvezi s socialnim varstvom ali socialno zaščito. Svet odloča soglasno po posvetovanju z Evropskim parlamentom.

Večjezični jezikovni režim je zagotovljen s prevajanjem in tolmačenjem, kljub temu da teh dveh dejavnosti ne bomo našli navedenih v nobenem pravnem dokumentu EU. Pri vsaki širitvi je pravni red Evropskih skupnosti preveden v nove uradne jezike Evropske unije, nova jezikovna varianta Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije pa imata enako pravnoformalno verodostojnost kot pogodba, sestavljena v izvirniku v francoskem, italijanskem, nemškem in nizozemskem jeziku, ki je deponirana v arhivu vlade Italijanske republike.

Načelo uradno objavljenih pravnih norm je, da so enako veljavne in imajo enako pravno avtoriteto, zato se pri poimenovanjih izogiba govoru o prevajanju in prevodu, s čimer je zagotovljena demokratičnost in pravna varnost, čeprav se vsi zavedamo, da celota pravnih norm v uradnih jezikih EU temelji na prevodu. V EU se s prevodno dejavnostjo zagotavlja delovanje pravnih norm v vseh uradnih jezikih EU, posamezna jezikovna različica pa hkrati ne obstaja neodvisno od pravnih norm v vseh drugih uradnih jezikih EU.

Sort By: Direction:
NA VRH