SLOVAR SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA

Referenčni slovarski opis slovenščine druge polovice 20. stoletja zajema Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), ki je izhajal kot slovar v petih zvezkih v letih 1970–1991. Gre za prvi enojezični razlagalni slovar sočasne slovenščine, v katerem je zajetih in obdelanih nekaj nad 107 tisoč gesel. Izdelali so ga sodelavci Leksikološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU po zasnovi, ki je bila obravnavana v jezikoslovnih krogih in utrjena v 60. letih prejšnjega stoletja.

Leta 1997 je bil SSKJ pripravljen tudi za izdajo v eni knjigi in elektronsko različico, ki je izšla najprej na disketah (1997), kasneje pa na CD-ROM-u (1998). Vsebinsko so bile odpravljene tehnične napake in nedoslednosti.

Leta 2000 je bil SSKJ prenesen na splet, in sicer na spletišče Slovarske in besedilne zbirke Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in na portal Termania.

V letih 2013/2014 je bil SSKJ posodobljen in preimenovan v SSKJ2. Izdaja prinaša nekaj slovničnih uskladitev na jezikoslovnem področju, gradivsko pa je bil slovar dopolnjen z besedjem, ki ga prinaša v prvi vrsti Slovar novejšega besedja, deloma tudi korpusni viri. Novost v slovenskem sinhronem slovaropisju so etimološke osvetlitve, ki so jih uveljavili že v Slovarju novejšega besedja in ki jih predvideva tudi koncept novega enojezičnega slovarja. SSKJ2 je izšel v elektronski obliki, ki je dostopna vsem kupcem knjižne različice. Dostopen je prek samostojne spletne strani in tudi prek slovarskega portala Fran.

Leta 2016 je izšla prva izdaja rastočega SSKJ3, ki je objavljen na portalu Fran.

SSKJ prinaša slovnične, pomenske, frazeološke in terminološke podatke o tedanji slovenščini. Ti podatki so bili po izidu SSKJ dopolnjeni in prikazani v samostojnih slovarskih delih:

 • Frazeološki podatki iz SSKJ so bili v letu 2011 dopolnjeni s Slovarjem slovenskih frazemov Janeza Kebra, ki je izšel po knjižni različici še na portalu Fran (2015).
 • Na osnovi SSKJ je nastal Slovenski pravopis 2001, ki poleg občnoimenskega besedja prinaša tudi lastna imena in gradivo na osnovi analize leksike v SSKJ normativno vrednoti. Medtem ko so normativni podatki v SSKJ podrejeni leksikografskemu prikazu (SSKJ ne daje normativnih podatkov o zapisu besede skupaj ali narazen, temveč le informira o možnostih), so v SP 2001 normativni podatki primarni, kar pomeni, da je uporabnik obveščen o prednostnih zapisih, oblikah in tvorbah.
 • Na osnovi vezljivostnih razmerij, prikazanih v gradivu za SSKJ, je bil pripravljen Vezljivostni slovar slovenskih glagolov (2010) Andreje Žele, ki je objavljen na portalu Termania.
 • Problem besednovrstne neenotnosti med SSKJ in pravopisnim slovarjem skuša reševati Slovar slovenskih členkov (2014) Andreje Žele. Elektronska oblika je dostopna na portalu Termania.
 • Sopomenska razmerja prikazuje Sinonimni slovar, ki je izšel v letu 2016.
Kako naprej

Jezikovni razvoj zahteva posodobitev slovarskega opisa in nadgradnjo knjižno orientirane zasnove, ki bo zadostila vsem tipom jezikovnih uporabnikov in tudi potrebam elektronske dobe.

 

DRUGI SLOVARJI

Temeljni slovarski opis dopolnjujejo različni slovarji, ki ne izhajajo iz SSKJ, temveč so nastali na novih gradivskih virih različnih tipov.

Na slovarskem portalu Fran se nahajata dva slovarja z oznako »rastoči slovar« (tj. slovar, ki se postopno dodaja na splet). Poleg novega pravopisnega slovarja ePravopis, prej Slovar pravopisnih težav (gl. poglavje Standardizacija), aktualni slovarski opis dopolnjuje Sprotni slovar slovenskega jezika, ki ga pripravlja Domen Krvina v sodelovanju s sodelavci Leksikološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Gre za slovar, ki zbira živo, še neuslovarjeno novejše besedje in prikazuje njegove pomenske, slovnične in pragmatične lastnosti, kakor jih potrjuje korpusno gradivo.

Slovarski opisi novejše dobe so tesno povezani z zbirkami novejše, še neustaljene leksike. Na portalu Fran nastaja zbirka Predlagajte nove slovenske ustreznice, kjer se zbirajo predlogi za slovenjenje novejšega besedišča (junk food, second hand ipd.).

Na slovarskem portalu Termania je poleg normativnih slovarjev tudi več slovarjev, ki predstavljajo slovenščino z nenormativnih vidikov, a dopolnjujejo temeljni opis sodobne slovenščine z novimi podatki:

 • Amebisov slovar rim
 • Amebisov slovar sopomenk
 • Slovar izolskega slenga (Mirna Buić in Erik Toth)
 • Slovar krajšav (Mojca Kompara)
 • Slovar slovenskih eksonimov (Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU)
 • Slovar starejše mariborščine (Zdenko Borovka)
 • Slovarček popačenk in zmerljivk (Aleksandra Rekar)
 • Slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks (nastal v okviru projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku, 2008–2013)

Sort By: Direction:
 • Center za jezikovne vire in tehnologije (CJVT)

  Interdisciplinarna enota Univerze v Ljubljani, ki je namenjena znanstvenemu raziskovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju temeljnih digitalnih jezikovnih virov in jezikovnotehnoloških orodij za sodobni slovenski jezik.
 • Franček

  Spletni slovarski portal za šolarje.
 • Frazeološki slovar

  Spletna zbirka cca. 4700 slovenskih frazemov z razlago, različicami, primeri uporabe, pojasnili o izvoru in tujejezičnimi ustrezniki.
 • Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

  Inštitut se ukvarja z raziskovanjem in opisovanjem slovenskega jezika ter skrbi za pripravo različnih priročnikov za slovenščino.
 • Razvezani jezik

  Uporabniško tvorjen slovar, ki vsebuje več kot 4000 gesel slovenskega (predvsem) slengovskega besedišča in frazeologije.
 • Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025

  Temeljni jezikovnopolitični dokument, ki določa ključne cilje in ukrepe jezikovnopolitičnega delovanja v obdobju 2021–2025 ter navaja odgovorne nosilce predlaganih jezikovnonačrtovalnih ukrepov.
 • Slovar novejšega besedja

  Dopolnilo k slovarju SSKJ. Prinaša 6399 novejših besed in zvez, ki so se v slovenščini pojavile ali uveljavile po letu 1991.
 • Slovarski portal Fran

  Portal Fran združuje slovarje, slovenistične jezikovne vire in portale Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
 • Slovarski portal Termania

  Prosto dostopni spletni slovarski portal, namenjen iskanju po slovarskih zbirkah, omogoča pa tudi pripravo novih slovarskih zbirk.
 • Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ)

  Referenčni slovarski opis slovenščine druge polovice 20. stoletja in prvi enojezični razlagalni slovar sočasne slovenščine.
 • Slovar slovenskega knjižnega jezika 2 (SSKJ 2)

  Združeno gradivo SSKJ in Slovarja novejšega besedja. SSKJ 2 je mestoma dodatno urejen in nadgrajen s korpusnimi podatki.
 • Slovar slovenskih členkov

  Slovar predstavlja in opisuje možne rabe členkov v slovenščini. Slovar vsebuje 429 gesel.
 • Slovar slovenskih frazemov

  Frazeološki slovar avtorja Janeza Kebra (ISJFR ZRC SAZU), ki vsebuje več kot 5000 slovenskih frazemov.
 • Slovar sopomenk sodobne slovenščine

  Prosto dostopna zbirka sopomenk za slovenščino, ki prinaša možnost primerjave med rabo različnih sopomenk ter povezavo na podatke v referenčnem korpusu sodobne slovenščine Gigafida.
 • Slovenski pravopis

  Referenčni normativni priročnik, ki vsebuje pravopisni slovar in pravopisna pravila za slovenščino.
 • Spletni slovar slovenskega jezika

  Demonstracijski prikaz slovarskega opisa, ki je pripravljen izključno na korpusnih podatkih. Slovar obsega 2500 gesel.
 • Vezljivostni slovar slovenskih glagolov

  Specialni enojezični razlagalni slovar, ki prikazuje vezljivostne zmožnosti 2591 slovenskih glagolov.
NA VRH