Z besedo terminologija označujemo strokovno ali specializirano izrazje v jeziku, obenem pa se terminologija nanaša tudi na dejavnost preučevanja tega izrazja. Terminologija je ključna za delovanje Slovenije na številnih ravneh, zato je pomembno, da za ustvarjanje sodobnih terminoloških virov in usklajevanje različnih terminoloških dejavnosti skrbi tudi država Slovenija.

KDO SE UKVARJA S TERMINOLOGIJO

V Sloveniji se s terminologijo načrtno ukvarja več ustanov, v prvi vrsti Terminološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, v sklopu Univerze v Ljubljani delujeta Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje na Fakulteti za družbene vede ter Katedra za leksikologijo, terminologijo in jezikovne tehnologije Oddelka za prevajalstvo na Filozofski fakulteti, na Univerzi na Primorskem se s terminološkim raziskovanjem ukvarjajo na Fakulteti za humanistične študije. S terminologijo EU se ukvarjajo prevajalci in terminologi v okviru nacionalnih in evropskih institucij, poleg naštetih pa za razvoj in urejanje specializiranega izrazja skrbijo še številna strokovna društva in združenja. S terminologijo se ukvarja tudi Slovenski inštitut za standardizacijo.

TERMINOLOŠKI VIRI

Med spletnimi servisi, ki ponujajo tudi terminološke vire, je v zadnjem času najbolj uporabljan portal Terminologišče Terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ki vključuje terminološko svetovanje in dostop do 13 terminoloških slovarjev, ki so jih od leta 2000 pripravili sodelavci sekcije skupaj s področnimi strokovnjaki. Ti slovarji so dostopni tudi prek slovarskega portala Fran, zajeta pa so področja urbanizma, uporabne umetnosti, tolkal, avtomatike, botanike, farmacije, smučanja, gledališča, čebelarstva, geologije, gemologije, geografije in planinstva.

Drug terminološki portal je Termania, ki ga je zasnovalo podjetje Amebis in kjer so slovarji različne veljave in strokovne potrditve (tako uradni priročniki strok kot individualni, dvojezični geslovniki ipd.).

Koristen vir za področje informatike in računalništva je spletni slovar informatike Islovar, ki ga ureja Slovensko društvo Informatika.

Na spletu so dostopni tudi različni terminološki viri, ki so jih objavili posamezniki, skupine strokovnjakov ali podjetja.

Za terminologijo EU v Sloveniji delujeta spletna servisa Evroterm in Evrokorpus, na ravni EU pa se terminologija, tudi slovenska, zbira v bazi IATE. Pred kratkim je Evropska unija vzpostavila še eno vstopno točko do različnih terminoloških virov z imenom TermCoord, kjer so zbrane povezave do glosarjev in baz različnih evropskih institucij.

Sort By: Direction:
 • Akcijski načrt za jezikovno opremljenost

  Jezikovnonačrtovalni dokument, ki konkretizira cilje in ukrepe s področja jezikovne opremljenosti, določene v Resoluciji o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-2018.
 • Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

  Center deluje v okviru Fakultete za družbene vede UL in se med drugim ukvarja s terminološkim proučevanjem družboslovnih strok, ved in dejavnosti.
 • EVROKORPUS

  Zbirka vzporednih dvojezičnih korpusov prevodov, namenjena zlasti prevajalcem strokovnih besedil.
 • Evroterm

  Terminološka zbirka izrazov, ki je začela nastajati v Sektorju za prevajanje Službe Vlade RS za evropske zadeve med pripravljanjem slovenske različice pravnih predpisov Evropske unije. Trenutno vsebuje 130.047 izrazov, v zbirko pa so poleg terminologije EU vključena še druga strokovna področja.
 • IATE

  Večjezična terminološka zbirka Evropske unije.
 • Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

  Inštitut se ukvarja z raziskovanjem in opisovanjem slovenskega jezika ter skrbi za pripravo različnih priročnikov za slovenščino.
 • Islovar

  Terminološki slovar računalništva in informatike, ki nastaja pod okriljem Slovenskega društva Informatika in h kateremu lahko izrazje prispevajo tudi uporabniki.
 • SIST

  Slovenski inštitut za standardizacijo je slovenski nacionalni organ, ki skrbi za področje priprave in sprejemanja neobveznih standardizacijskih dokumentov. Deluje tudi na področju terminologije.
 • Slovarski portal Fran

  Portal Fran združuje slovarje, slovenistične jezikovne vire in portale Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
 • Slovarski portal Termania

  Prosto dostopni spletni slovarski portal, namenjen iskanju po slovarskih zbirkah, omogoča pa tudi pripravo novih slovarskih zbirk.
 • TermCoord

  Terminološki viri Evropske unije.
 • Terminologišče

  Portal Terminološke sekcije ISJFR ZRC SAZU ponuja terminološko svetovanje in dostop do 14 terminoloških slovarjev, ki so jih od leta 2000 pripravili sodelavci sekcije.
NA VRH