O BRANJU IN VEČJEZIČNOSTI

V Republiki Sloveniji splošno gledano večina komunikacije poteka v slovenskem jeziku, ob čemer je v javni rabi  (izobraževanje, administracija, pravo, mediji ipd.) uporaba slovenščine predpisana in opredeljena tudi zakonsko.

Ko govorimo o javni rabi slovenščine, imamo običajno v mislih rabo slovenskega knjižnega jezika, ki je standardna in povezovalna različica, čeprav se tudi v javnem sporazumevanju lahko pojavljajo različne variante neknjižne slovenščine. Slovenščina je zvrstno zelo raznolik in narečno močno členjen jezik, kar je posledica geografskih, družbenih in zgodovinskih danosti. Po podatkih Dialektološke sekcije na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU se na področju Slovenije govori skoraj 50 različnih narečij.

Vir: Karta slovenskih narečij, © Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Inštitut za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU, 2011

Po podatkih Statističnega urada RS so se pri popisu prebivalstva leta 2002 zbirali tudi podatki o tem, v katerem jeziku prebivalci tipično komunicirajo znotraj družine. Podatki izkazujejo enojezično komunikacijo pri 92,8 % prebivalstva, dvojezično pa pri 4,5 % prebivalstva. Za razliko od javne rabe je izbira jezika zasebne rabe popolnoma svobodna. Sledeč temu načelu slovenska jezikovna politika spodbuja jezikovno raznolikost in družinsko ohranjanje maternih jezikov, tudi če niso uradni v RS.

Podatki o komunikaciji znotraj družine, 2002:

Sort By: Direction:
 • Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

  Inštitut se ukvarja z raziskovanjem in opisovanjem slovenskega jezika ter skrbi za pripravo različnih priročnikov za slovenščino.
 • Lektorsko društvo Slovenije

  Prostovoljno združenje lektorjev slovenskega jezika, ki se strokovno udejstvujejo na področju slovenščine v javnosti.
 • Slavistično društvo Slovenije

  ZDSDS povezuje učitelje slovenščine in ostale slaviste ter spodbuja znanstveno raziskovanje slovenskega jezika in književnosti, ureja stanovska vprašanja učiteljev slovenščine in skrbi za lepši jezik v javnosti.
 • Statistični urad Republike Slovenije

  Urad ponuja statistične podatke o prebivalstvu in kazalcih družbenega razvoja. Del podatkov se osredotoča tudi na jezikovne značilnosti (npr. prvi jezik) prebivalstva.
 • Zakon o medijih

  Zakon določa pravice, obveznosti in odgovornosti pravnih in fizičnih oseb ter javni interes Republike Slovenije na področju medijev.
NA VRH