PREDSTAVITEV PORTALA

Portal Jezikovna Slovenija pregledno in jedrnato predstavlja različne razpoložljive informacije o jezikovni politiki v Republiki Sloveniji in s tem povezuje ustanove in posameznike, za katere so obravnavana vprašanja relevantna.

Čeprav zveza jezikovna politika zveni abstraktno, v resnici pokriva teme, s katerimi se na tak ali drugačen način pogosto srečujemo v vsakdanjem življenju. Gre za vprašanja položaja, rabe in vloge jezika v javnosti in uradnih postopkih, jezika v procesu izobraževanja, opremljenosti govorcev z jezikovnimi priročniki, pripomočki in viri, vprašanja jezikovnih storitev, pravic in dolžnosti, odnosa med različnimi jeziki v družbi in podobno. Ta vprašanja na državni ravni ureja resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko Republike Slovenije, kjer je opredeljeno, katere so trenutne državne jezikovnopolitične naloge, kako jih bomo v Republiki Sloveniji reševali in kdo je pristojen za rešitve. V širši javnosti te informacije niso prav dobro poznane in jezikovni uporabniki ter uporabnice pogosto ne vedo, kam in na koga naj se obrnejo v primeru vprašanj in težav, povezanih z omenjenimi temami.

Portal smo zato zasnovali triplastno. Najprej smo nanj vključili vsebine, ki temeljijo na omenjeni resoluciji: opredeljujejo glavna vprašanja slovenske jezikovne politike, trenutno stanje in načrte za nadaljnji razvoj. Kot drugo smo vključili povezave na ustanove, društva in druge deležnike, ki se posvečajo določeni jezikovnopolitični problematiki, ter na relevantne dokumente (zakone, pravilnike, uredbe, učne načrte ipd.). Te povezave so nanizane pod vsebinami v portfeljski obliki, ki omogoča tudi izbiro glede na vrsto povezave oziroma filtiranje po različnih kategorijah (brošure, dokumenti, jezikovni viri, koristne povezave, posnetki, spletni portali, strokovne ustanove in ustanove). Namen tega dela portala je, da uporabnik dobi pregledne informacije o področnih akterjih in možnost, da se z izbranim vprašanjem nadalje seznani. In nenazadnje, vključili smo možnost, da uporabniki na portalu zastavijo lastna jezikovnopolitična vprašanja oz. opišejo svoje izkušnje. Odgovore na vprašanja podaja uredniški odbor portala v sodelovanju s pristojnimi službami, trudimo pa se, da odgovarjamo v čim razumljivejši obliki, ki je v spletni različici tudi ustrezno anonimizirana.

Portal pokriva štiri glavne vsebinske sklope: Jezikovna Slovenija, Izobraževanje, Opremljenost in Slovenščina v EU. Posebej je na voljo tudi nabor relevantnih ustanov in dokumentov, arhiv uporabniških vprašanj in naših odgovorov ter videoposnetki, v katerih predstavniki ustanov pojasnijo, kakšne so njihove naloge na področju jezikovne politike, posamezniki pa spregovorijo o svojih jezikovnih izkušnjah in pogledih na jezikovno stvarnost.

Ker je jezikovna politika stvar širše skupnosti, smo portal imenovali Jezikovna Slovenija. S tem izhodiščem želimo vse zainteresirane pozvati k sodelovanju, dopolnitvi informacij in deljenju lastnih jezikovnih izkušenj. Naša ideja in želja je pripraviti dinamično, povezovalno oz. združevalno spletno stran, ki bo – upamo – živela naprej tudi po izteku trenutnega projekta.

Upravljavec portala

Portal je nastal v okviru projekta Vzpostavitev in vzdrževanje spletnega portala Jezikovna politika Republike Slovenije, ki ga je v letih 2014−2017 financiralo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, izvajala pa Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Institutom "Jožef Stefan" in Znanstvenoraziskovalnim centrom SAZU.

Posodobitev portala nastaja v okviru projekta Nadgradnja spletnega portala Jezikovna Slovenija, ki je bil izbran na Javnem razpisu za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letih 2020 in 2021 (JR-promocija SJ-2020–2021). Projekt financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, izvajajo pa ga Fakulteta za upravo, Filozofska fakulteta in Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Centrom za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani.

Uredništvo (2020-2021)

Glavna urednica:
dr. Tadeja Rozman (Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani)

Člani uredniškega odbora:
dr. Špela Arhar Holdt (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
dr. Maja Bitenc (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
dr. Ina Ferbežar (Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
dr. Monika Kalin Golob (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani)
dr. Polonca Kovač (Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani)
dr. Simon Krek (Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani)
dr. Saša Podgoršek (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
dr. Marko Stabej (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Uredništvo (2014-2017)

Glavni urednik:
dr. Marko Stabej (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Člani uredniškega odbora:
dr. Matej Accetto (Católica Global School of Law, UCP in Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani)
dr. Helena Dobrovoljc (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU)
dr. Ina Ferbežar (Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
dr. Monika Kalin Golob (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani)
dr. Vojko Gorjanc (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
dr. Simon Krek (Institut "Jožef Stefan" in Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani)
dr. Vesna Mikolič (ZRS Koper in Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem)
dr. Sonja Novak-Lukanović (Inštitut za narodnostna vprašanja in Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
dr. Mojca Stritar Kučuk
dr. Špela Vintar (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani; od decembra 2016)

Urednici:
dr. Špela Arhar Holdt (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
dr. Tadeja Rozman (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Fotografije

Špela Arhar Holdt
Esben Holdt
Matevž Pajk
Saša Podgoršek
Tadeja Rozman
Marko Stabej

Videoposnetki

Špela Arhar Holdt
Teja Goli
Gašper Raušl
Tadeja Rozman
Marko Stabej

Oblikovanje spletnih strani

Polona Brajer
Uroš Perčič

LOGOTIP

Tomato Košir (tomatokosir.com)

Prevodi

Prevajalska agencija Julija d.o.o.

NA VRH