Pri oblikovanju jezikovnih pravil je nujno upoštevati sodobno, realno jezikovno rabo v različnih jezikovnih situacijah. Besedilni korpusi vsebujejo podatke, na katere se pri tej nalogi opremo. Korpuse lahko uporabljamo za preučevanje jezikovnih variant, trendov jezikovnega razvoja, iz njih lahko sklepamo o jezikovni intuiciji jezikovnih uporabnikov in uporabnic. Ugotavljamo lahko, kateri jezikovni pojavi so splošni in

Po programih pomoči pri vključevanju tujcev (Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije) se je v Sloveniji leta 2016 slovenščino učilo več kot 1000 tujih govork in govorcev; gre za tečaje v programu Začetna integracija priseljencev, ki so za udeležence brezplačni. Poleg tega številne plačljive tečaje

Posredujemo odgovor Službe za razvoj kadrov v šolstvu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Strokovni delavci na področju vzgoje in izobraževanja, torej učitelji, vzgojitelji, svetovalni delavci, knjižničarji, opravljajo strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja in vsi ga opravljajo v enakem obsegu: ustavna ureditev Republike Slovenije, ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema in

Zakonodaja ureja predvsem javno rabo slovenščine (denimo pri poslovanju podjetij s strankami ali pripravi prodajnih in reklamnih besedil), a deloma posega tudi v notranje poslovanje podjetij oziroma pravnih oseb zasebnega prava in fizičnih oseb, ki opravljajo registrirano dejavnost. V skladu s 16. členom Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS) morajo biti v slovenščini pripravljeni vsi

Danes situacij, ko bi se kdo v zamejstvu sramoval, da govori slovensko, skorajda ni več. S tega vidika so tudi slovenski govorci v vseh okoljih samozavestnejši in tudi javnih položajev za rabo slovenskega jezika je vse več. Še vedno pa se razmere zelo razlikujejo od države do države in območja do območja. Najprej se je

V takšnih primerih je najbolje, da se starši najprej obrnete na ravnatelja šole in skupaj z njim poskusite poiskati rešitev, saj si ravnatelji praviloma želijo rešiti tovrstne zadrege. Prav tako si šole prizadevajo zadostiti željam dijakov glede izbora drugega tujega jezika, vedno pa to žal ni mogoče, saj morajo šole upoštevati kadrovske, prostorske in normativne

Ustanovitev Sveta za slovenščino v javnosti (1980) pri Socialistični zvezi delovnega ljudstva (SZDL), v okviru katerega je delovala tudi delovna skupina, imenovana Jezikovno razsodišče, je bilo povezano z željo po dvigu jezikovne samozavesti in prizadevanji za enakopravnost slovenščine v jugoslovanskem okviru na vseh področjih rabe. Z osamosvojitvijo Slovenije so bili razlogi preseženi, vendar se je

Da. Tako določa Zakon o državljanstvu Republike Slovenije, ki v 5. točki 10. člena kot pogoj za pridobitev državljanstva z naturalizacijo navaja, da mora prosilec obvladati slovenski jezik za potrebe vsakdanjega sporazumevanja, kar dokaže s spričevalom o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni. Člen tudi natančneje določa pravila za izvedbo izpita, okoliščine,

Ne, to ni mogoče, saj so slovenski organi dolžni izdajati dokumente v slovenskem jeziku oz. na območju narodnih skupnosti tudi v italijanščini in madžarščini (gl. 11. člen Ustave Republike Slovenije in 4. člen Zakona o državni upravi). V preteklosti je sicer že bilo nekaj poskusov izdajanja potrdil v angleškem, nemškem in francoskem jeziku (npr. potrdila

NA VRH