Šolarji o prihodnosti slovenščine

V javnem sistemu vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji ima slovenščina osrednjo vlogo – v večini primerov (izjeme so opisane v ostalih poglavjih zavihka Izobraževanje) je slovenščina na vseh stopnjah učni jezik, torej jezik, v katerem izobraževanje poteka, v osnovni in srednji šoli pa tudi temeljni učni predmet (o slovenščini v visokem šolstvu gl. zavihek Jeziki v slovenskem visokem šolstvu).

ZAKONODAJA

Slovenščino kot jezik vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcih oziroma šolah določajo 3. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), 5. člen Zakona o vrtcih (ZVrt), 6. člen Zakona o osnovni šoli (ZOsn) in Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI) ter 8. člen Zakona o gimnazijah (ZGim). Zakonodaja sicer dopušča nekaj izjem, predvsem za šole s področij, na katerih živijo druge narodnostne skupnosti, pa tudi npr. v programih mednarodne mature ali v primerih mednarodnih izmenjav. Krovni zakon ZOFVI v 92. členu določa tudi, da morajo vsi strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih ustanovah obvladati slovenski knjižni jezik, kar se praviloma preverja pri strokovnem izpitu, ki je obvezen za vse zaposlene strokovne delavce v vrtcih in šolah.

Vsi navedeni zakoni med temeljne cilje vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji uvrščajo razvoj jezikovne zmožnosti oz. razvoj uspešnega razumevanja in sporočanja v slovenskem jeziku (2. člen ZOFVI, ZOsn, ZPSI, ZGim in 4. člen ZVrt), Zakon o osnovni šoli slovenščino uvršča med obvezne predmete za vse učence (16. člen) ter med predmete, iz katerih se vsako leto izvede nacionalno preverjanje znanja v 6. in 9. razredu (64. člen), Zakon o maturi pa med skupne predmete na splošni in poklicni maturi, ki so obvezni za vse kandidate (5. in 7. člen).

JEZIKOVNA POLITIKA

Jezikovna politika v letih 2014-2018 posebno skrb namenja jezikovnemu pouku slovenščine v vzgojno-izobraževalnem sistemu Republike Slovenije, raziskavam slovenskega jezika ter evalviranju in raziskovanju jezikovnega izobraževanja v slovenščini. Skuša pa tudi uzaveščati pomen jasnega in razumljivega uradovalnega jezika ter zagotoviti vseživljenjsko jezikovno izobraževanje javnih uslužbencev.

Resoluciji o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 in Akcijski načrt za jezikovno izobraževanje tako določata dva glavna cilja jezikovnopolitičnega delovanja na področju izobraževanja slovenščine kot prvega jezika v Republiki Sloveniji:

 • razvijanje in izpopolnjevanje jezikovne zmožnosti govorcev slovenščine kot prvega jezika in njihovo usposabljanje za učinkovito sporazumevanje,
 • razumljiv uradovalni jezik in nadgrajevanje jezikovne zmožnosti javnih uslužbencev.

Dokumenta določata tudi vrsto konkretnih ukrepov za dosego teh ciljev, s katerimi želi država

 • izboljšati pouk slovenščine, da bo kar se da učinkovit v sodobnih družbenih razmerah,
 • povečati skrb za slovenščino kot učni jezik in dvigniti raven strokovnega jezika pri vseh šolskih predmetih,
 • poskrbeti za izobraževanje učiteljev, da bodo ustrezno seznanjeni z novostmi na področju slovenistike, didaktike, prenove učnih načrtov in gradiv, jezikovne politike, jezikovnih tehnologij idr., ter
 • poskrbeti za jezikovno izobraževanje javnih uslužbencev in uslužbenk.

 

Sort By: Direction:
 • Akcijski načrt za jezikovno izobraževanje

  Celovit jezikovnonačrtovalni dokument, ki konkretizira cilje in ukrepe s področja jezikovnega izobraževanja, določene v Resoluciji o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-2018.
 • Katalogi znanj – NPI

  Katalogi znanj in izpitni katalogi splošnoizobraževalnih predmetov (tudi slovenščine) v nižjem poklicnem izobraževanju.
 • Katalogi znanj – SPI

  Katalogi znanj in izpitni katalogi splošnoizobraževalnih predmetov v srednjem poklicnem izobraževanju (tudi za slovenščino kot prvi jezik, kot drugi jezik ter za gluhe, naglušne in dijake z govorno-jezikovno motnjo).
 • Katalogi znanj – SSI in PTI

  Katalogi znanj in izpitni katalogi splošnoizobraževalnih predmetov v srednjem strokovnem in poklicnotehniškem izobraževanju (tudi za slovenščino kot prvi jezik in kot drugi jezik).
 • Kurikulum za vrtce

  Nacionalni dokument, ki predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih. V njem so opisana načela predšolske vzgoje ter opredeljeni cilji in dejavnosti na šestih področjih, med katerimi je tudi jezik.
 • NPZ – DIC

  Podrobne in aktualne informacije o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, ki jih na svojih spletnih straneh objavlja Državni izpitni center.
 • NPZ – MIZŠ

  Podrobne in aktualne informacije Ministrstva za šolstvo, znanost in šport o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli.
 • Osnovne šole v Sloveniji

  Seznam osnovnih šol v Republiki Sloveniji.
 • Poklicna matura

  Podrobne in aktualne informacije o poklicni maturi, ki jih na svojih spletnih straneh objavlja Državni izpitni center.
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

  Pravilnik ureja pristojnosti organov in organizacij, ki so zadolženi za organizacijsko in vsebinsko pripravo, izvedbo ter analizo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli.
 • Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

  Pravilnik določa pogoje za opravljanje, obseg, vsebino, organizacijo in postopek opravljanja strokovnega izpita za strokovne delavce v vrtcih in šolah.
 • Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018

  Temeljni jezikovnopolitični dokument, ki določa ključne cilje in ukrepe jezikovnopolitičnega delovanja v obdobju 2014-2018 ter navaja odgovorne nosilce predlaganih jezikovnonačrtovalnih ukrepov.
 • Slavistično društvo Slovenije

  Slavistično društvo Slovenije je stanovsko združenje učiteljev slovenščine in ostalih slovanskih jezikov ter drugih slavistov. Njegov namen je spodbujati znanstveno raziskovanje slovenskega jezika in književnosti, urejati stanovska vprašanja učiteljev slovenščine in skrbeti za lepši jezik v javnosti.
 • Splošna matura

  Podrobne in aktualne informacije o splošni maturi, ki jih na svojih spletnih straneh objavlja Državni izpitni center.
 • Srednje šole v Sloveniji

  Seznam srednjih šol v Republiki Sloveniji.
 • Strokovni izpit

  Stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z informacijami o opravljanju strokovnega izpita za področje vzgoje in izobraževanja.
 • UN za slovenščino v gimnaziji

  Veljavni učni načrt za predmet slovenščina v gimnazijskih programih (splošna, klasična in strokovna gimnazija).
 • UN za slovenščino v OŠ

  Veljavni učni načrt za predmet slovenščina v osnovni šoli.
 • UN za slovenščino v OŠ za odrasle

  Veljavni učni načrt za pouk slovenščine v osnovni šoli za odrasle.
 • Zakon o gimnazijah

  Zakon ureja izobraževanje v splošnih in strokovnih gimnazijah, namenjeno pripravi na nadaljnje izobraževanje v visokem šolstvu. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
 • Zakon o maturi

  Zakon določa vsebino splošne in poklicne mature, pravice in obveznosti dijakov in dijakinj, sestavo in pristojnosti maturitetnih organov ter postopek in način opravljanja mature.
 • Zakon o osnovni šoli

  Zakon ureja osnovnošolsko izobraževanje, ki ga izvajajo javne in zasebne osnovne šole ali se izvaja kot izobraževanje na domu. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
 • Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju

  Zakon ureja izobraževanje za pridobitev nižje in srednje poklicne ter srednje strokovne izobrazbe. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
 • Zakon o vrtcih

  Zakon ureja predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
 • ZOFVI

  Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ureja pogoje za opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja na vseh področjih vzgoje in izobraževanja. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
NA VRH