Šolarji o prihodnosti slovenščine

V javnem sistemu vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji ima slovenščina osrednjo vlogo – v večini primerov (izjeme so opisane v ostalih poglavjih zavihka Izobraževanje) je slovenščina na vseh stopnjah učni jezik, torej jezik, v katerem izobraževanje poteka, v osnovni in srednji šoli pa tudi temeljni učni predmet (o slovenščini v visokem šolstvu gl. zavihek Jeziki v slovenskem visokem šolstvu).

ZAKONODAJA

Slovenščino kot jezik vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcih oziroma šolah določajo 3. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), 5. člen Zakona o vrtcih (ZVrt), 6. člen Zakona o osnovni šoli (ZOsn) in Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI) ter 8. člen Zakona o gimnazijah (ZGim). Zakonodaja sicer dopušča nekaj izjem, predvsem za šole s področij, na katerih živijo druge narodnostne skupnosti, pa tudi npr. v programih mednarodne mature ali v primerih mednarodnih izmenjav. Krovni zakon ZOFVI v 92. členu določa tudi, da morajo vsi strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih ustanovah obvladati slovenski knjižni jezik, kar se praviloma preverja pri strokovnem izpitu, ki je obvezen za vse zaposlene strokovne delavce v vrtcih in šolah.

Vsi navedeni zakoni med temeljne cilje vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji uvrščajo razvoj jezikovne zmožnosti oz. razvoj uspešnega razumevanja in sporočanja v slovenskem jeziku (2. člen ZOFVI, ZOsn, ZPSI, ZGim in 4. člen ZVrt), Zakon o osnovni šoli slovenščino uvršča med obvezne predmete za vse učence (16. člen) ter med predmete, iz katerih se vsako leto izvede nacionalno preverjanje znanja v 6. in 9. razredu (64. člen), Zakon o maturi pa med skupne predmete na splošni in poklicni maturi, ki so obvezni za vse kandidate (5. in 7. člen).

JEZIKOVNA POLITIKA

Jezikovna politika v letih 2014-2018 posebno skrb namenja jezikovnemu pouku slovenščine v vzgojno-izobraževalnem sistemu Republike Slovenije, raziskavam slovenskega jezika ter evalviranju in raziskovanju jezikovnega izobraževanja v slovenščini. Skuša pa tudi uzaveščati pomen jasnega in razumljivega uradovalnega jezika ter zagotoviti vseživljenjsko jezikovno izobraževanje javnih uslužbencev.

Resoluciji o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 in Akcijski načrt za jezikovno izobraževanje tako določata dva glavna cilja jezikovnopolitičnega delovanja na področju izobraževanja slovenščine kot prvega jezika v Republiki Sloveniji:

 • razvijanje in izpopolnjevanje jezikovne zmožnosti govorcev slovenščine kot prvega jezika in njihovo usposabljanje za učinkovito sporazumevanje,
 • razumljiv uradovalni jezik in nadgrajevanje jezikovne zmožnosti javnih uslužbencev.

Dokumenta določata tudi vrsto konkretnih ukrepov za dosego teh ciljev, s katerimi želi država

 • izboljšati pouk slovenščine, da bo kar se da učinkovit v sodobnih družbenih razmerah,
 • povečati skrb za slovenščino kot učni jezik in dvigniti raven strokovnega jezika pri vseh šolskih predmetih,
 • poskrbeti za izobraževanje učiteljev, da bodo ustrezno seznanjeni z novostmi na področju slovenistike, didaktike, prenove učnih načrtov in gradiv, jezikovne politike, jezikovnih tehnologij idr., ter
 • poskrbeti za jezikovno izobraževanje javnih uslužbencev in uslužbenk.

 

Sort By: Direction:
 • Akcijski načrt za jezikovno izobraževanje

  Celovit jezikovnonačrtovalni dokument, ki konkretizira cilje in ukrepe s področja jezikovnega izobraževanja, določene v Resoluciji o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-2018.
 • Katalogi znanj – NPI

  Katalogi znanj in izpitni katalogi splošnoizobraževalnih predmetov (tudi slovenščine) v nižjem poklicnem izobraževanju.
 • Katalogi znanj – SPI

  Katalogi znanj in izpitni katalogi splošnoizobraževalnih predmetov v srednjem poklicnem izobraževanju (tudi za slovenščino kot prvi jezik, kot drugi jezik ter za gluhe, naglušne in dijake z govorno-jezikovno motnjo).
 • Katalogi znanj – SSI in PTI

  Katalogi znanj in izpitni katalogi splošnoizobraževalnih predmetov v srednjem strokovnem in poklicnotehniškem izobraževanju (tudi za slovenščino kot prvi jezik in kot drugi jezik).
 • Kurikulum za vrtce

  Nacionalni dokument, ki predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih. V njem so opisana načela predšolske vzgoje ter opredeljeni cilji in dejavnosti na šestih področjih, med katerimi je tudi jezik.
 • NPZ – DIC

  Podrobne in aktualne informacije o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, ki jih na svojih spletnih straneh objavlja Državni izpitni center.
 • NPZ – MIZŠ

  Podrobne in aktualne informacije Ministrstva za šolstvo, znanost in šport o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli.
 • Osnovne šole v Sloveniji

  Seznam osnovnih šol v Republiki Sloveniji.
 • Poklicna matura

  Podrobne in aktualne informacije o poklicni maturi, ki jih na svojih spletnih straneh objavlja Državni izpitni center.
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

  Pravilnik ureja pristojnosti organov in organizacij, ki so zadolženi za organizacijsko in vsebinsko pripravo, izvedbo ter analizo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli.
 • Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

  Pravilnik določa pogoje za opravljanje, obseg, vsebino, organizacijo in postopek opravljanja strokovnega izpita za strokovne delavce v vrtcih in šolah.
 • Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018

  Jezikovnopolitični dokument, ki je določal ključne cilje in ukrepe jezikovnopolitičnega delovanja v obdobju 2014–2018 ter odgovorne nosilce predlaganih jezikovnonačrtovalnih ukrepov.
 • Slavistično društvo Slovenije

  ZDSDS povezuje učitelje slovenščine in ostale slaviste ter spodbuja znanstveno raziskovanje slovenskega jezika in književnosti, ureja stanovska vprašanja učiteljev slovenščine in skrbi za lepši jezik v javnosti.
 • Splošna matura

  Podrobne in aktualne informacije o splošni maturi, ki jih na svojih spletnih straneh objavlja Državni izpitni center.
 • Srednje šole v Sloveniji

  Seznam srednjih šol v Republiki Sloveniji.
 • Strokovni izpit

  Stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z informacijami o opravljanju strokovnega izpita za področje vzgoje in izobraževanja.
 • UN za slovenščino v gimnaziji

  Veljavni učni načrt za predmet slovenščina v gimnazijskih programih (splošna, klasična in strokovna gimnazija).
 • UN za slovenščino v OŠ

  Veljavni učni načrt za predmet slovenščina v osnovni šoli.
 • UN za slovenščino v OŠ za odrasle

  Veljavni učni načrt za pouk slovenščine v osnovni šoli za odrasle.
 • Zakon o gimnazijah

  Zakon ureja izobraževanje v splošnih in strokovnih gimnazijah, namenjeno pripravi na nadaljnje izobraževanje v visokem šolstvu. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
 • Zakon o maturi

  Zakon določa vsebino splošne in poklicne mature, pravice in obveznosti dijakov in dijakinj, sestavo in pristojnosti maturitetnih organov ter postopek in način opravljanja mature.
 • Zakon o osnovni šoli

  Zakon ureja osnovnošolsko izobraževanje, ki ga izvajajo javne in zasebne osnovne šole ali se izvaja kot izobraževanje na domu. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
 • Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju

  Zakon ureja izobraževanje za pridobitev nižje in srednje poklicne ter srednje strokovne izobrazbe. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
 • Zakon o vrtcih

  Zakon ureja predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
 • ZOFVI

  Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ureja pogoje za opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja na vseh področjih vzgoje in izobraževanja. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
NA VRH