Glavni cilj jezikovne politike Evropske unije je večjezičnost, ohranjanje jezikovne raznolikosti ter povečanje jezikovne in kulturne senzibilnosti njenih državljanov. V okviru jezikovne politike EU lahko izpostavimo nekaj temeljnih načel njenega delovanja.

JEZIKOVNA RAZLIČNOST

Evropska unija temelji na jezikovni raznolikosti, različnosti kultur, običajev in prepričanj. Zavezana je evropskemu povezovanju, vendar ob tem spodbuja jezikovno in kulturno različnost ter poučevanje in učenje jezikov. Tako krepi solidarnost in medsebojno razumevanje evropskih prebivalcev iz različnih držav in regij. Evropska unija posebej skrbi tudi za zaščito in spodbujanje rabe regionalnih jezikov, jezikov manjšin in znakovnih jezikov kot pomembnega dela evropske jezikovne različnosti.

Glavni nosilci odločanja na področju jezikovne politike so nacionalne vlade držav članic, tudi pri jezikih, zajetih v Evropski listini o regionalnih in manjšinskih jezikih Sveta Evrope. To torej pomeni, da je glavnina jezikovnopolitičnega delovanja še vedno prepuščena vsaki pozamezni državi članici.

UČENJE IN POUČEVANJE JEZIKA

Evropska unija spodbuja svoje državljane k učenju drugih evropskih jezikov, in sicer ne le uradnih jezikov, ampak tudi regionalnih in manjšinskih. Jezikovna politika EU želi doseči, da bi vsak državljan EU poleg svojega maternega oz. prvega znal vsaj dva tuja jezika.

Države članice same oblikujejo svoje izobraževalne politike, Evropska unija pa zagotavlja redno spremljanje napredka pri poučevanju in učenju jezikov. S povratno informacijo EU pomaga vladam držav članic pri sprejmanju ukrepov za izboljšanje rezultatov učenja jezikov. Za usklajeno delovanje in skupno strategijo v izobraževanju je EU oblikovala svoj strateški okvir za izobraževanje in usposabljanje 2020 in ga nadgradila z Akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje (2021–2027), ki predstavlja izhodišča Unije za izobraževanje in usposabljanje v digitalni dobi.

PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

Po temeljnih načelih jezikovne politike Evropske unije mora vsak državljan imeti možnost sodelovati pri njenem delovanju, zato mora biti obveščen o tem, kaj institucije delajo v njegovem imenu. Zaradi tega je pomembno, da so vsa besedila pravnih aktov EU dostopna v vseh uradnih jezikih.

Pravica vsakega, da govori v svojem jeziku, je temelj demokratične legitimnosti Evropske unije. Tolmači in tolmačke v institucijah EU omogočajo večjezično sporazumevanje med govorci, hkrati pa načelo večjezičnosti v Evropskem parlamentu omogoča državljanom EU spremljanje demokratičnega procesa odločanja.

Večjezični jezikovni režim EU je zagotovljen s prevajanjem in tolmačenjem. Pri vsaki širitvi EU je pravni red Evropskih skupnosti preveden v nove uradne jezike Evropske unije, nova jezikovna varianta Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije pa imata enako pravnoformalno verodostojnost kot pogodba, sestavljena v izvirniku v francoskem, italijanskem, nemškem in nizozemskem jeziku, ki je deponirana v arhivu vlade Italijanske republike. V EU se s prevodno dejavnostjo zagotavlja delovanje tudi vseh drugih pravnih norm v vseh uradnih jezikih EU, posamezna jezikovna različica pa hkrati ne obstaja neodvisno od pravnih norm v vseh drugih uradnih jezikih EU.

JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE

V resoluciji o enakopravnosti jezikov v digitalni dobi EU ugotavlja, da se zaradi pomanjkanja ustrezne politike v Evropi trenutno povečuje tehnološki razkorak med ustrezno tehnološko podprtimi jeziki in tistimi, ki so manj podprti, ne glede na to, ali gre za uradne ali neuradne jezike, zato spodbuja razvoj jezikovnih virov in tehnologij z namenom, da se z digitalno komunikacij širijo, bogatijo in nadgrajejo vsi jeziki EU. EU ugotavlja, da je treba sprejeti splošne ukrepe na ravni EU (politika, financiranje, raziskave in izobraževanje) za zagotovitev razvoja jezikovnih tehnologij za manj razširjene uradne jezike EU ter posebne ukrepe za vključitev in spodbujanje tovrstnega razvoja za regionalne in manjšinske jezike; ob tem pričakuje, da se tovrstne ambicije odražajo tudi v nacionalnih politikah držav članic.

Sort By: Direction:
NA VRH