Glavni cilj jezikovne politike Evropske unije je večjezičnost, ohranjanje jezikovne raznolikosti ter povečanje jezikovne in kulturne senzibilnosti njenih državljanov. V okviru jezikovne politike EU lahko izpostavimo nekaj temeljnih načel njenega delovanja.

JEZIKOVNA RAZLIČNOST

Evropska unija temelji na jezikovni raznolikosti, različnosti kultur, običajev in prepričanj. Zavezana je evropskemu povezovanju, vendar ob tem spodbuja jezikovno in kulturno različnost ter poučevanje in učenje jezikov. Tako krepi solidarnost in medsebojno razumevanje evropskih prebivalcev iz različnih držav in regij. Evropska unija posebej skrbi tudi za zaščito in spodbujanje rabe regionalnih jezikov, jezikov manjšin in znakovnih jezikov kot pomembnega dela evropske jezikovne različnosti.

Glavni nosilci odločanja na področju jezikovne politike so nacionalne vlade držav članic, tudi pri jezikih, zajetih v Evropski listini o regionalnih in manjšinskih jezikih Sveta Evrope. To torej pomeni, da je glavnina jezikovnopolitičnega delovanja še vedno prepuščena vsaki pozamezni državi članici.

UČENJE IN POUČEVANJE JEZIKA

Evropska unija spodbuja svoje državljane k učenju drugih evropskih jezikov, in sicer ne le uradnih jezikov, ampak tudi regionalnih in manjšinskih. Jezikovna politika EU želi doseči, da bi vsak državljan EU poleg svojega maternega oz. prvega znal vsaj dva tuja jezika.

Države članice same oblikujejo svoje izobraževalne politike, Evropska unija pa zagotavlja redno spremljanje napredka pri poučevanju in učenju jezikov. S povratno informacijo EU pomaga vladam držav članic pri sprejmanju ukrepov za izboljšanje rezultatov učenja jezikov. Za usklajeno delovanje in skupno strategijo v izobraževanju je EU oblikovala svoj strateški okvir za izobraževanje in usposabljanje 2020.

PREVAJANJE

Po temeljnih načelih jezikovne politike Evropske unije mora vsak državljan imeti možnost sodelovati pri njenem delovanju, zato biti mora obveščen o tem, kaj institucije delajo v njegovem imenu. Zaradi tega je pomembno, da so vsa besedila pravnih aktov EU dostopna v vseh uradnih jezikih.

TOLMAČENJE

Pravica vsakega, da govori v svojem jeziku, je temelj demokratične legitimnosti Evropske unije. Tolmači in tolmačke v institucijah EU omogočajo večjezično sporazumevanje med govorci, hkrati pa načelo večjezičnosti v Evropskem parlamentu omogoča državljanom EU spremljanje demokratičnega procesa odločanja.

Sort By: Direction:
NA VRH