Sort By: Direction:
 • Franček

  Spletni slovarski portal za šolarje.
 • Frazeološki slovar

  Spletna zbirka cca. 4700 slovenskih frazemov z razlago, različicami, primeri uporabe, pojasnili o izvoru in tujejezičnimi ustrezniki.
 • Razvezani jezik

  Uporabniško tvorjen slovar, ki vsebuje več kot 4000 gesel slovenskega (predvsem) slengovskega besedišča in frazeologije.
 • Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025

  Temeljni jezikovnopolitični dokument, ki določa ključne cilje in ukrepe jezikovnopolitičnega delovanja v obdobju 2021–2025 ter navaja odgovorne nosilce predlaganih jezikovnonačrtovalnih ukrepov.
 • Slovar novejšega besedja

  Dopolnilo k slovarju SSKJ. Prinaša 6399 novejših besed in zvez, ki so se v slovenščini pojavile ali uveljavile po letu 1991.
 • Slovarski portal Fran

  Portal Fran združuje slovarje, slovenistične jezikovne vire in portale Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
 • Slovarski portal Termania

  Prosto dostopni spletni slovarski portal, namenjen iskanju po slovarskih zbirkah, omogoča pa tudi pripravo novih slovarskih zbirk.
 • Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ)

  Referenčni slovarski opis slovenščine druge polovice 20. stoletja in prvi enojezični razlagalni slovar sočasne slovenščine.
 • Slovar slovenskega knjižnega jezika 2 (SSKJ 2)

  Združeno gradivo SSKJ in Slovarja novejšega besedja. SSKJ 2 je mestoma dodatno urejen in nadgrajen s korpusnimi podatki.
 • Slovar slovenskih členkov

  Slovar predstavlja in opisuje možne rabe členkov v slovenščini. Slovar vsebuje 429 gesel.
 • Slovar slovenskih frazemov

  Frazeološki slovar avtorja Janeza Kebra (ISJFR ZRC SAZU), ki vsebuje več kot 5000 slovenskih frazemov.
 • Slovar sopomenk sodobne slovenščine

  Prosto dostopna zbirka sopomenk za slovenščino, ki prinaša možnost primerjave med rabo različnih sopomenk ter povezavo na podatke v referenčnem korpusu sodobne slovenščine Gigafida.
 • Slovenski pravopis

  Referenčni normativni priročnik, ki vsebuje pravopisni slovar in pravopisna pravila za slovenščino.
 • Spletni slovar slovenskega jezika

  Demonstracijski prikaz slovarskega opisa, ki je pripravljen izključno na korpusnih podatkih. Slovar obsega 2500 gesel.
 • Vezljivostni slovar slovenskih glagolov

  Specialni enojezični razlagalni slovar, ki prikazuje vezljivostne zmožnosti 2591 slovenskih glagolov.