»Znanje jezikov je hkrati simbolna in praktična vrednota, ki mora biti dostopna vsakomur ne glede na kulturno, izobrazbeno ali premoženjsko ozadje. Zato Republika Slovenija skrbi za jezikovno izobraževanje vseh svojih državljanov in prebivalcev, pa tudi Slovencev po svetu in tujcev, ki prihajajo v stik s slovenskim jezikovnim prostorom.«

(Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-2018)

Jezikovno izobraževanje je pojem, ki zajema širok spekter dejavnosti na področju učenja in poučevanja jezikov. Govorimo lahko o učenju maternih in tujih jezikov v različnih družbenih situacijah in okoljih ter na različnih stopnjah šolanja.

Spletni portal Jezikovna Slovenija tako predstavlja različne možnosti pridobivanja jezikovnega znanja v Republiki Sloveniji in daje informacije o jezikovnem pouku v vzgojno-izobraževalnem sistemu, seznanja z razširjenostjo učenja slovenščine na tujem ter informira o uradnih možnostih izpopolnjevanja slovenščine v tujini. Tukaj najdete tudi podatke o jezikovnem izobraževanju govorcev s posebnimi potrebami in o jezikovni ureditvi v visokem šolstvu, poleg tega pa se lahko seznanite z ustanovami, ki se ukvarjajo z jezikovnim izobraževanjem v Sloveniji, ter si ogledate glavne pravne podlage, ki to področje urejajo.

Nenazadnje spletišče informira tudi o aktualnih usmeritvah jezikovne politike izobraževanja v Republiki Sloveniji in obvešča o akcijah in projektih, ki so s tem povezani.

Sort By: Direction:
 • Akcijski načrt za jezikovno izobraževanje

  Celovit jezikovnonačrtovalni dokument, ki konkretizira cilje in ukrepe s področja jezikovnega izobraževanja, določene v Resoluciji o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-2018.
 • Andragoški center Slovenije

  Andragoški center Slovenije je osrednji javni zavod za raziskovanje in razvoj, kakovost in izobraževanje, svetovanje in vrednotenje ter promocijske in informacijske dejavnosti v izobraževanju odraslih.
 • Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS

  Strateški dokument iz leta 2011, ki vsebuje strokovne podlage za razvoj sistema vzgoje in izobraževanja v RS.
 • Center RS za poklicno izobraževanje

  Center RS za poklicno izobraževanje je osrednja slovenske ustanova za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.
 • Državni izpitni center

  Državni izpitni center je osrednja ustanova za zunanje preverjanje znanja v Sloveniji.
 • Eurydice Slovenija

  Nacionalna enota evropskega informacijskega omrežja za izmenjavo podatkov o izobraževanju Eurydice.
 • Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

  Sklad svoj namen uresničuje z izvajanjem štipendijske politike in dodeljevanjem sredstev za vlaganja v človeške vire za večjo zaposljivost, konkurenčnost, prenos znanja in povezovanje izobraževalnega sistema s potrebami trga dela.
 • MIZŠ

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je zadolženo tudi za urejanje vprašanja jezikovnega izobraževanja v RS.
 • Jezikovno izobraževanje

  Spletne strani Ministrstva za kulturo na temo jezikovnega izobraževanja.
 • Pedagoški inštitut

  Pedagoški inštitut izvaja temeljne, razvojne in aplikativne raziskave na vseh področjih vzgoje in izobraževanja. Med drugim izvaja mednarodne raziskave bralne pismenosti.
 • Predmetniki osnovne šole

  Stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, na kateri so objavljeni aktualni predmetniki vseh osnovnošolskih programov v Republiki Sloveniji.
 • Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018

  Temeljni jezikovnopolitični dokument, ki določa ključne cilje in ukrepe jezikovnopolitičnega delovanja v obdobju 2014-2018 ter navaja odgovorne nosilce predlaganih jezikovnonačrtovalnih ukrepov.
 • Sistem vzgoje in izobraževanja v RS

  Shematski prikaz sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji.
 • Slovensko izobraževalno omrežje

  Spletno mesto prinaša informacije o projektih, dejavnostih in storitvah slovenskega izobraževalnega sistema ter zakonodaji s področja vzgoje in izobraževanja.
 • Ustanova patra Stanislava Škrabca

  Škrabčeva ustanova je zasebna neprofitna organizacija, ki spodbuja študij in raziskovanje maternega ter drugih slovanskih jezikov, klasične filologije in splošnega in primerjalnega jezikoslovja.
 • Veljavni predpisi s področja izobraževanja

  Seznam veljavnih predpisov s področja izobraževanja, objavljen na strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.
 • Vzgoja in izobraževanje v RS

  Brošura Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o sistemu vzgoje in izobraževanja v Sloveniji.
 • Zakon o gimnazijah

  Zakon ureja izobraževanje v splošnih in strokovnih gimnazijah, namenjeno pripravi na nadaljnje izobraževanje v visokem šolstvu. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
 • Zakon o maturi

  Zakon določa vsebino splošne in poklicne mature, pravice in obveznosti dijakov in dijakinj, sestavo in pristojnosti maturitetnih organov ter postopek in način opravljanja mature.
 • Zakon o osnovni šoli

  Zakon ureja osnovnošolsko izobraževanje, ki ga izvajajo javne in zasebne osnovne šole ali se izvaja kot izobraževanje na domu. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
 • Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju

  Zakon ureja izobraževanje za pridobitev nižje in srednje poklicne ter srednje strokovne izobrazbe. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
 • Zakon o višjem strokovnem izobraževanju

  Zakon ureja izobraževanje za pridobitev in izpopolnjevanje javnoveljavne višje strokovne izobrazbe in organizacijo višjih strokovnih šol. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
 • Zakon o vrtcih

  Zakon ureja predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
 • Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja

  Seznam vseh predpisov s področja vzgoje in izobraževanja, objavljen na straneh evropskega informacijskega omrežja Eurydice.
 • Zavod RS za šolstvo

  Osrednji nacionalni razvojnoraziskovalni in svetovalni zavod na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva in splošnega srednješolskega izobraževanja.
 • ZOFVI

  Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ureja pogoje za opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja na vseh področjih vzgoje in izobraževanja. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
NA VRH