»Znanje jezikov je hkrati simbolna in praktična vrednota, ki mora biti dostopna vsakomur ne glede na kulturno, izobrazbeno ali premoženjsko ozadje.«

(Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021-2025)

Jezikovno izobraževanje je pojem, ki zajema širok spekter dejavnosti na področju učenja in poučevanja jezikov. Govorimo lahko o učenju maternih in tujih jezikov v različnih družbenih situacijah in okoljih ter na različnih stopnjah šolanja.

Spletni portal Jezikovna Slovenija tako predstavlja različne možnosti pridobivanja jezikovnega znanja v Republiki Sloveniji, daje informacije o jezikovnem pouku v vzgojno-izobraževalnem sistemu in jezikovni ureditvi v visokem šolstvu, seznanja z razširjenostjo učenja slovenščine na tujem in informira o uradnih možnostih izpopolnjevanja slovenščine v tujini. Tukaj najdete tudi podatke o jezikovnem izobraževanju govorcev s posebnimi potrebami, manjšin, priseljencev, zamejcev, zdomcev in izseljencev, se seznanite z ustanovami, ki se ukvarjajo z jezikovnim izobraževanjem v Sloveniji, ter si ogledate glavne pravne podlage, ki to področje urejajo.

Spletišče informira tudi o aktualnih usmeritvah jezikovne politike Republike Slovenije na področju izobraževanja, ki so:

 • prizadevanje za čim kakovostnejši pouk slovenščine kot prvega jezika na območju Republike Slovenije,
 • prizadevanje za čim večjo dostopnost pouka slovenščine za Slovenke in Slovence zunaj mej Republike Slovenije,
 • upoštevanje izobraževalnih potreb otrok in mladih priseljenk in priseljencev, ki jim je slovenščina drugi jezik, kar velja tudi za gluhe in naglušne otroke, katerih prvi jezik je slovenski znakovni jezik,
 • promoviranje izpopolnjevanja slovenščine pri odraslih govorkah in govorcih, učenja slovenščine pri odraslih, ki jim je slovenščina drugi ali tuji jezik, ter učenja slovenščine v tujini,
 • skrb za kakovostno izobraževanje v italijanščini oziroma madžarščini na območjih občin, v katerih živi italijanska ali madžarska narodna skupnost,
 • skrb za uporabo in razvoj jezika romske skupnosti,
 • priznavanje pravic do ohranjanja in obnavljanja lastnega jezika in kulture jezikom manjšinskih etničnih skupnosti in priseljenskih skupnosti,
 • upoštevanje jezikovnih pravic oseb s posebnimi potrebami in prilagojenimi načini sporazumevanja ter branja in pisanja.
Sort By: Direction:
 • Akcijski načrt za jezikovno izobraževanje

  Celovit jezikovnonačrtovalni dokument, ki konkretizira cilje in ukrepe s področja jezikovnega izobraževanja, določene v Resoluciji o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-2018.
 • Andragoški center Slovenije

  Andragoški center Slovenije je osrednji javni zavod za raziskovanje in razvoj, kakovost in izobraževanje, svetovanje in vrednotenje ter promocijske in informacijske dejavnosti v izobraževanju odraslih.
 • Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS

  Strateški dokument iz leta 2011, ki vsebuje strokovne podlage za razvoj sistema vzgoje in izobraževanja v RS.
 • Center RS za poklicno izobraževanje

  Center RS za poklicno izobraževanje je osrednja slovenske ustanova za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.
 • Državni izpitni center

  Državni izpitni center je osrednja ustanova za zunanje preverjanje znanja v Sloveniji.
 • Eurydice Slovenija

  Nacionalna enota evropskega informacijskega omrežja za izmenjavo podatkov o izobraževanju Eurydice.
 • Evropski center za moderne jezike

  Evropski center za moderne jezike Sveta Evrope z mednarodnimi projekti podpira razvoj učenja in poučevanja jezikov.
 • Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

  Sklad svoj namen uresničuje z izvajanjem štipendijske politike in dodeljevanjem sredstev za vlaganja v človeške vire za večjo zaposljivost, konkurenčnost, prenos znanja in povezovanje izobraževalnega sistema s potrebami trga dela.
 • Jeziki štejejo

  Portal projekta Jeziki štejejo z gradivi in informacijami o učenju in poučevanje jezikov ter spodbujanju in raziskovanju raznojezičnosti.
 • MIZŠ

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je zadolženo tudi za urejanje vprašanja jezikovnega izobraževanja v RS.
 • Jezikovno izobraževanje

  Spletne strani Ministrstva za kulturo z informacijami o jezikovnem izobraževanju in izpopolnjevanju, učenju slovenščine kot tujega/drugega jezika in o jezikovnih pravicah do učenja materinščine v RS.
 • Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019-2030

  Strateški dokument Vlade RS, ki določa prednostne naloge in vzgojno-izobraževalne cilje na področju pismenosti ter sistemsko ureditev področja.
 • Pedagoški inštitut

  Pedagoški inštitut izvaja temeljne, razvojne in aplikativne raziskave na vseh področjih vzgoje in izobraževanja. Med drugim izvaja mednarodne raziskave bralne pismenosti.
 • Predmetniki osnovne šole

  Stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, na kateri so objavljeni aktualni predmetniki vseh osnovnošolskih programov v Republiki Sloveniji.
 • Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025

  Temeljni jezikovnopolitični dokument, ki določa ključne cilje in ukrepe jezikovnopolitičnega delovanja v obdobju 2021–2025 ter navaja odgovorne nosilce predlaganih jezikovnonačrtovalnih ukrepov.
 • Sistem vzgoje in izobraževanja v RS

  Shematski prikaz sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji.
 • Slovensko izobraževalno omrežje

  Spletno mesto prinaša informacije o projektih, dejavnostih in storitvah slovenskega izobraževalnega sistema ter zakonodaji s področja vzgoje in izobraževanja.
 • Ustanova patra Stanislava Škrabca

  Škrabčeva ustanova je zasebna neprofitna organizacija, ki spodbuja študij in raziskovanje maternega ter drugih slovanskih jezikov, klasične filologije in splošnega in primerjalnega jezikoslovja.
 • Veljavni predpisi s področja izobraževanja

  Seznam veljavnih predpisov s področja izobraževanja, objavljen na strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.
 • Vzgoja in izobraževanje v RS

  Brošura Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o sistemu vzgoje in izobraževanja v Sloveniji.
 • Zakon o gimnazijah

  Zakon ureja izobraževanje v splošnih in strokovnih gimnazijah, namenjeno pripravi na nadaljnje izobraževanje v visokem šolstvu. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
 • Zakon o maturi

  Zakon določa vsebino splošne in poklicne mature, pravice in obveznosti dijakov in dijakinj, sestavo in pristojnosti maturitetnih organov ter postopek in način opravljanja mature.
 • Zakon o osnovni šoli

  Zakon ureja osnovnošolsko izobraževanje, ki ga izvajajo javne in zasebne osnovne šole ali se izvaja kot izobraževanje na domu. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
 • Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju

  Zakon ureja izobraževanje za pridobitev nižje in srednje poklicne ter srednje strokovne izobrazbe. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
 • Zakon o visokem šolstvu

  Zakon ureja status visokošolskih zavodov, pogoje za opravljanje visokošolske dejavnosti, opredeljuje javno službo v visokem šolstvu in ureja način njenega financiranja. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
 • Zakon o višjem strokovnem izobraževanju

  Zakon ureja izobraževanje za pridobitev in izpopolnjevanje javnoveljavne višje strokovne izobrazbe in organizacijo višjih strokovnih šol. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
 • Zakon o vrtcih

  Zakon ureja predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
 • Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja

  Seznam vseh predpisov s področja vzgoje in izobraževanja, objavljen na straneh evropskega informacijskega omrežja Eurydice.
 • Zavod RS za šolstvo

  Osrednji nacionalni razvojnoraziskovalni in svetovalni zavod na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva in splošnega srednješolskega izobraževanja.
 • ZOFVI

  Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ureja pogoje za opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja na vseh področjih vzgoje in izobraževanja. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
NA VRH