Sort By: Direction:
 • Generalni konzulat RS v Celovcu

  Konzulat skrbi za odnose med RS in deželami Koroško, Solnograško, Tirolsko in Predarlsko. Posebej tudi spremlja položaj slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem.
 • Generalni konzulat RS v Trstu

  Poslanstvo konzulata je poglobitev dobrih sosedskih odnosov med Slovenijo in Italijo in spodbujanje medsebojnega sodelovanja med državama.
 • Inšpektorat RS za delo

  Inšpektorat deluje v sklopu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Mdr. skrbi za izvajanje nekaterih členov Zakona o javni rabi slovenščine.
 • Inšpektorat RS za kulturo in medije

  Inšpektorat deluje v sklopu Ministrstva za kulturo. Mdr. skrbi za izvajanje nekaterih členov Zakona o javni rabi slovenščine.
 • Inšpektorat RS za šolstvo in šport

  Inšpektorat deluje v sklopu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Mdr. skrbi za izvajanje nekaterih členov Zakona o javni rabi slovenščine.
 • Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

  Sklad svoj namen uresničuje z izvajanjem štipendijske politike in dodeljevanjem sredstev za vlaganja v človeške vire za večjo zaposljivost, konkurenčnost, prenos znanja in povezovanje izobraževalnega sistema s potrebami trga dela.
 • Komisija Državnega zbora RS za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu

  Komisija spremlja problematiko in sooblikuje politiko RS glede slovenskih narodnih manjšin v zamejstvu in Slovencev po svetu.
 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

  MDDSZ je med drugim pristojno za položaj invalidov, otrok in mladine, družbeno pomoč ogroženim skupinam prebivalstva in usposabljanje otrok z motnjami v razvoju.
 • Ministrstvo za kulturo

  Ministrstvo za kulturo mdr. opravlja naloge na področju slovenskega jezika. V okviru Ministrstva deluje tudi Služba za slovenski jezik.
 • MIZŠ

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je zadolženo tudi za urejanje vprašanja jezikovnega izobraževanja v RS.
 • Služba za slovenski jezik

  Delovno telo Ministrstva za kulturo RS, zadolženo za vprašanja, povezana z rabo jezika.
 • Statistični urad Republike Slovenije

  Urad ponuja statistične podatke o prebivalstvu in kazalcih družbenega razvoja. Del podatkov se osredotoča tudi na jezikovne značilnosti (npr. prvi jezik) prebivalstva.
 • Tržni inšpektorat RS

  Inšpektorat deluje v sklopu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Mdr. skrbi za izvajanje nekaterih členov Zakona o javni rabi slovenščine.
 • Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti

  Urad spremlja uresničevanje zakonskih in ustavnih določb, vezanih na narodne ter romske skupnosti na ozemlju RS, pripravlja pobude za spremembe, izvaja javne razpise …
 • Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

  Urad spremlja uresničevanje zakonskih in ustavnih določb, vezanih na Slovence v zamejstvu in po svetu, pripravlja pobude za spremembe, izvaja javne razpise …
 • Veleposlaništvo RS na Dunaju

  Veleposlaništvo predstavlja in zastopa RS v Republiki Avstriji ter razvija prijateljske sosedske odnose in sodelovanje med državama na vseh področjih.
 • Veleposlaništvo RS v Budimpešti

  Uradno predstavništvo RS na Madžarskem, ki pokriva tudi Republiko Bolgarijo. Skrbi za odnose in sodelovanje med tema dvema državama in RS.
 • Veleposlaništvo RS v Rimu

  Veleposlaništvo poglablja odnose in sodelovanje med Republiko Slovenijo in Italijo. Pristojno je tudi za Tunizijo, Libijo, San Marino in Malto.
 • Veleposlaništvo RS v Zagrebu

  Uradno predstavništvo RS na Hrvaške, ki skrbi za dobre sosedske odnose in sodelovanje med državama.