Sort By: Direction:
 • Akcijski načrt za jezikovno izobraževanje

  Celovit jezikovnonačrtovalni dokument, ki konkretizira cilje in ukrepe s področja jezikovnega izobraževanja, določene v Resoluciji o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-2018.
 • Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS

  Strateški dokument iz leta 2011, ki vsebuje strokovne podlage za razvoj sistema vzgoje in izobraževanja v RS.
 • Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018

  Jezikovnopolitični dokument, ki je določal ključne cilje in ukrepe jezikovnopolitičnega delovanja v obdobju 2014–2018 ter odgovorne nosilce predlaganih jezikovnonačrtovalnih ukrepov.
 • Veljavni predpisi s področja izobraževanja

  Seznam veljavnih predpisov s področja izobraževanja, objavljen na strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.
 • Zakon o gimnazijah

  Zakon ureja izobraževanje v splošnih in strokovnih gimnazijah, namenjeno pripravi na nadaljnje izobraževanje v visokem šolstvu. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
 • Zakon o maturi

  Zakon določa vsebino splošne in poklicne mature, pravice in obveznosti dijakov in dijakinj, sestavo in pristojnosti maturitetnih organov ter postopek in način opravljanja mature.
 • Zakon o osnovni šoli

  Zakon ureja osnovnošolsko izobraževanje, ki ga izvajajo javne in zasebne osnovne šole ali se izvaja kot izobraževanje na domu. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
 • Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju

  Zakon ureja izobraževanje za pridobitev nižje in srednje poklicne ter srednje strokovne izobrazbe. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
 • Zakon o višjem strokovnem izobraževanju

  Zakon ureja izobraževanje za pridobitev in izpopolnjevanje javnoveljavne višje strokovne izobrazbe in organizacijo višjih strokovnih šol. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
 • Zakon o vrtcih

  Zakon ureja predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
 • Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja

  Seznam vseh predpisov s področja vzgoje in izobraževanja, objavljen na straneh evropskega informacijskega omrežja Eurydice.
 • ZOFVI

  Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ureja pogoje za opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja na vseh področjih vzgoje in izobraževanja. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.