Sort By: Direction:
 • Akcijski načrt za jezikovno izobraževanje

  Celovit jezikovnonačrtovalni dokument, ki konkretizira cilje in ukrepe s področja jezikovnega izobraževanja, določene v Resoluciji o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-2018.
 • Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020

  Dokument vsebuje opis stanja in strategijo razvoja na področju slovenskega visokega šolstva. Resolucija se opredeljuje tudi do rabe jezika v visokem šolstvu.
 • Zakon o visokem šolstvu

  Zakon ureja status visokošolskih zavodov, pogoje za opravljanje visokošolske dejavnosti, opredeljuje javno službo v visokem šolstvu in ureja način njenega financiranja. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
 • Zakon o višjem strokovnem izobraževanju

  Zakon ureja izobraževanje za pridobitev in izpopolnjevanje javnoveljavne višje strokovne izobrazbe in organizacijo višjih strokovnih šol. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.