Sort By: Direction:
 • Akcijski načrt za jezikovno izobraževanje

  Celovit jezikovnonačrtovalni dokument, ki konkretizira cilje in ukrepe s področja jezikovnega izobraževanja, določene v Resoluciji o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-2018.
 • Katalogi znanj – NPI

  Katalogi znanj in izpitni katalogi splošnoizobraževalnih predmetov (tudi slovenščine) v nižjem poklicnem izobraževanju.
 • Katalogi znanj – SPI

  Katalogi znanj in izpitni katalogi splošnoizobraževalnih predmetov v srednjem poklicnem izobraževanju (tudi za slovenščino kot prvi jezik, kot drugi jezik ter za gluhe, naglušne in dijake z govorno-jezikovno motnjo).
 • Katalogi znanj – SSI in PTI

  Katalogi znanj in izpitni katalogi splošnoizobraževalnih predmetov v srednjem strokovnem in poklicnotehniškem izobraževanju (tudi za slovenščino kot prvi jezik in kot drugi jezik).
 • Kurikulum za vrtce

  Nacionalni dokument, ki predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih. V njem so opisana načela predšolske vzgoje ter opredeljeni cilji in dejavnosti na šestih področjih, med katerimi je tudi jezik.
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

  Pravilnik ureja pristojnosti organov in organizacij, ki so zadolženi za organizacijsko in vsebinsko pripravo, izvedbo ter analizo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli.
 • Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

  Pravilnik določa pogoje za opravljanje, obseg, vsebino, organizacijo in postopek opravljanja strokovnega izpita za strokovne delavce v vrtcih in šolah.
 • UN za slovenščino v gimnaziji

  Veljavni učni načrt za predmet slovenščina v gimnazijskih programih (splošna, klasična in strokovna gimnazija).
 • UN za slovenščino v OŠ

  Veljavni učni načrt za predmet slovenščina v osnovni šoli.
 • UN za slovenščino v OŠ za odrasle

  Veljavni učni načrt za pouk slovenščine v osnovni šoli za odrasle.
 • Zakon o gimnazijah

  Zakon ureja izobraževanje v splošnih in strokovnih gimnazijah, namenjeno pripravi na nadaljnje izobraževanje v visokem šolstvu. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
 • Zakon o maturi

  Zakon določa vsebino splošne in poklicne mature, pravice in obveznosti dijakov in dijakinj, sestavo in pristojnosti maturitetnih organov ter postopek in način opravljanja mature.
 • Zakon o osnovni šoli

  Zakon ureja osnovnošolsko izobraževanje, ki ga izvajajo javne in zasebne osnovne šole ali se izvaja kot izobraževanje na domu. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
 • Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju

  Zakon ureja izobraževanje za pridobitev nižje in srednje poklicne ter srednje strokovne izobrazbe. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
 • Zakon o vrtcih

  Zakon ureja predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.
 • ZOFVI

  Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ureja pogoje za opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja na vseh področjih vzgoje in izobraževanja. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.