Sort By: Direction:
 • Andragoški center Slovenije

  Andragoški center Slovenije je osrednji javni zavod za raziskovanje in razvoj, kakovost in izobraževanje, svetovanje in vrednotenje ter promocijske in informacijske dejavnosti v izobraževanju odraslih.
 • Center IRIS

  Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne je ustanova državnega pomena, katere ustanovitelj je Vlada RS. Njene naloge so izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za slepe in slabovidne, obravnava slepih in slabovidnih, svetovanje, usposabljanje ter podpora.
 • Center za jezikovne vire in tehnologije (CJVT)

  Interdisciplinarna enota Univerze v Ljubljani, ki je namenjena znanstvenemu raziskovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju temeljnih digitalnih jezikovnih virov in jezikovnotehnoloških orodij za sodobni slovenski jezik.
 • Center RS za poklicno izobraževanje

  Center RS za poklicno izobraževanje je osrednja slovenske ustanova za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.
 • Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

  Center deluje v okviru Fakultete za družbene vede UL in se med drugim ukvarja s terminološkim proučevanjem družboslovnih strok, ved in dejavnosti.
 • Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

  Center strokovno skrbi za področje slovenščine kot drugega in tujega jezika ter slovenski jezik, literaturo in kulturo ter slovenistiko mednarodno promovira.
 • Državni izpitni center

  Državni izpitni center je osrednja ustanova za zunanje preverjanje znanja v Sloveniji.
 • IETK

  Inštitut za elektroniko in telekomunikacije je del Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM in se med drugim ukvarja z jezikovnimi tehnologijami za slovenščino.
 • Institut “Jožef Stefan”

  Institut izvaja raziskave in razvija različne tehnologije, med katerimi so tudi jezikovne tehnologije za slovenski jezik.
 • Inštitut za jezikoslovne študije

  Inštitut preučuje slovensko jezikovno situacijo v jezikovno in kulturno kompleksnem severnojadranskem prostoru.
 • Inštitut za narodnostna vprašanja

  Javni raziskovalni zavod, ki se ukvarja s temeljnimi in aplikativnimi raziskavami narodnostnih vprašanj.
 • Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

  Inštitut se ukvarja z raziskovanjem in opisovanjem slovenskega jezika ter skrbi za pripravo različnih priročnikov za slovenščino.
 • Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

  Inštitut se ukvarja z interdisciplinarnim poljem raziskovanja migracijskih procesov tako v Sloveniji kot v mednarodnem okolju.
 • Izpitni center

  Izpitni center razvija in izvaja izpite iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika ter na njihovi podlagi izdaja potrdila o tem znanju.
 • Lektorsko društvo Slovenije

  Prostovoljno združenje lektorjev slovenskega jezika, ki se strokovno udejstvujejo na področju slovenščine v javnosti.
 • LUKS

  Laboratorij za umetno zaznavanje, sisteme in kibernetiko je del Fakultete za elektrotehniko UL, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem in razvojem govornih tehnologij.
 • Pedagoški inštitut

  Pedagoški inštitut izvaja temeljne, razvojne in aplikativne raziskave na vseh področjih vzgoje in izobraževanja. Med drugim izvaja mednarodne raziskave bralne pismenosti.
 • SDUTSJ

  Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika je neprofitno društvo, ki se zavzema za kakovost poučevanja tujega jezika stroke in pomaga pri profesionalni rasti učiteljev. Člani društva so učitelji tujega jezika v visokem šolstvu, višjih strokovnih in srednjih šolah ter privatnih jezikovnih šolah.
 • SDJT

  Slovensko društvo za jezikovne tehnologije združuje vse, ki se ukvarjajo z jezikovnimi tehnologijami z raziskovalnega, razvojnega, pedagoškega ali uporabniškega vidika ali jih jezikovne tehnologije zanimajo.
 • SIST

  Slovenski inštitut za standardizacijo je slovenski nacionalni organ, ki skrbi za področje priprave in sprejemanja neobveznih standardizacijskih dokumentov. Deluje tudi na področju terminologije.
 • Slavistično društvo Slovenije

  ZDSDS povezuje učitelje slovenščine in ostale slaviste ter spodbuja znanstveno raziskovanje slovenskega jezika in književnosti, ureja stanovska vprašanja učiteljev slovenščine in skrbi za lepši jezik v javnosti.
 • SLORI

  Slovenski raziskovalni inštitut je slovenska ustanova v Italiji, ki se od leta 1974 profesionalno ukvarja z raziskovanjem.
 • Univerza v Ljubljani

  Najstarejša in največja visokošolska ter znanstveno-raziskovalna ustanova v Sloveniji, ustanovljena leta 1919.
 • Univerza v Mariboru

  Druga največja in druga najstarejša univerza v Sloveniji, ustanovljena leta 1975.
 • Univerza v Novi Gorici

  Zasebna neprofitna univerzitetna ustanova, ustanovljena leta 2006.
 • Univerza na Primorskem

  Izobraževalna in raziskovalna ustanova, ustanovljena leta 2003.
 • Zavod RS za šolstvo

  Osrednji nacionalni razvojnoraziskovalni in svetovalni zavod na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva in splošnega srednješolskega izobraževanja.