Sort By: Direction:
  • Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

    Center strokovno skrbi za področje slovenščine kot drugega in tujega jezika ter slovenski jezik, literaturo in kulturo ter slovenistiko mednarodno promovira.
  • Izpitni center

    Izpitni center razvija in izvaja izpite iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika ter na njihovi podlagi izdaja potrdila o tem znanju.