Sort By: Direction:
 • Italijanska unija

  Društvo pripadnikov italijanske manjšine v RS, ki promovira narodno, kulturno in jezikovno identiteto manjšine v sodelovanju z it. narodno skupnostjo na Hrvaškem in z Italijo. Stran je v italijanščini.
 • Italijansko središče Carlo Combi

  Središče skrbi, da dobijo kulturne dejavnosti in pobude, ki jih promovira italijanska narodna skupnost v RS, organizirano obliko in strateški pomen.
 • Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti

  Samoupravna skupnost skrbi za zagotavljanje pravic italijanske narodne skupnosti v RS.
 • Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost

  Krovna organizacija madžarske narodnostne skupnosti v RS, ki deluje za ohranitev jezika, narodne zavesti in drugih pravic skupnosti.
 • Portal Muravidek

  Portala posreduje informacije, usmerjene v pospešitev družbeno-ekonomskega razvoja narodnostno mešanega območja v Pomurju.
 • Romski informacijski center

  Informacijsko, socialno, izobraževalno in kulturno središče za potrebe romske skupnosti v Ljubljani.
 • Zavod za kulturo madžarske narodnosti

  Zavod vodi delovanje ter organizacijske naloge amaterskih društev in skupin madžarske narodne skupnosti v RS.
 • Zveza Romov Slovenije

  Zveza sodeluje pri predstavitvi položaja Romov v RS in na mednarodni ravni ter pri oblikovanju strategije v odnosu do Romov v RS.