Sort By: Direction:
  • Akcijski načrt za jezikovno izobraževanje

    Celovit jezikovnonačrtovalni dokument, ki konkretizira cilje in ukrepe s področja jezikovnega izobraževanja, določene v Resoluciji o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-2018.
  • Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018

    Jezikovnopolitični dokument, ki je določal ključne cilje in ukrepe jezikovnopolitičnega delovanja v obdobju 2014–2018 ter odgovorne nosilce predlaganih jezikovnonačrtovalnih ukrepov.
  • ZUJF-E

    Zakon o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki prinaša tudi člen o zgodnjem učenju tujega jezika.